Adatkezelési tájékoztató

dr. farkas nóra e.v. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

hatályban: 2020. június 11-től visszavonásig

 

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

 

1./ Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy meghatározza dr. Farkas Nóra e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Egyebekben jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

2./ Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását. Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel, illetve az általa értékesített termékek igénybe vételének előfeltétele jelen Tájékoztató elfogadása.

3./ A Tájékoztató hatálya az Adatkezelő általi termék- és szolgáltatásértékesítés, szerződéskötés, díjazással vagy nyereménnyel járó játékok szervezése, illetve a marketing célú kapcsolatépítés, üzletszerzés, valamint a honlap üzemeltetés során tudomására jutott személyes és különleges adatok kezelésére terjed ki.

4./ Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa. Ez esetben Adatkezelő vállalja, hogy a módosított Tájékoztatót közzéteszi.

5./ Jelen Tájékoztató magyar nyelven íródott.

II. AZ ADATKEZELŐ

1./ AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Név: dr. Farkas Nóra egyéni vállalkozó

Rövid név: dr. Farkas Nóra e.v.

Székhely: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 29.

Postacím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 29.

Nyilvántartási szám: 54198467

Nyilvántartásba vevő szerv: Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2019.

Főtevékenység: általános üzletviteli tanácsadás (TEÁOR: 7022)

Adószám: 55506070-1-34

Bankszámlaszám: OTP 11773432-01006621-00000000

Honlap: www.drfarkasnora.hu; www.paragrapher.hu

Ügyfélfogadás:

Telefonszám: +36-70/6707222

Postacím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 29.

E-mail: info [at] drfarkasnora.hu

Adatkezelő személyesen nem fogad ügyfeleket.

Adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

Adattárolás helye:

Tárhelyszolgáltató: Severgarden Kft.,

Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Postacím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Adószám: 24855608-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-186097

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36-1/4323133

E-mail cím: info [at] severgarden.com

Webhely: www.severgarden.hu

 

2./ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.) 
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.).
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Számv.tv.)

 

3./ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre – érintettre - vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

4./ AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámolhatóság: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

5./ AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatai kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a II. részben megadott elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

a) A tájékoztatáshoz való jog tartalma

Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

b) A hozzáféréshez való jog tartalma

Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

A rá vonatkozó személyes adatok

   • az adatkezelés célja(i)
   • az érintett személyes adatok kategóriái
   • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják
   • az adatok tárolásának időtartama
   • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog
   • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga
   • a kezelt adatok forrása
   • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai
   • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát (fénymásolatot). Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. Az adatigénylés e teljesítési módjai ingyenesek.

Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

c.) A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

d.) A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 • Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre
 • Az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához
 • Az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre
 • A kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor
 • A személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés

 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges
 • közérdekből
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 • Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik
 • Az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri
 • Az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez.

Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 • Az érintett ehhez hozzájárul
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges
 • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges
 • közérdek érvényesítéséhez szükséges.

e.) A visszavonáshoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni.

Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

 

f.) Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

 

g.) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené.

Nem alkalmazható e jogosultság, ha:

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

6./ AZ ADATKEZELŐ EGYES TEVÉKENYSÉGEIHEZ TARTOZÓ ADATKEZELÉSEK

 

a.) ÉRTÉKESÍTÉS

Kezelt adatok köre:

Adatkezelő ügyfelei jellemzően adószámos magánszemélyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek. 

Az adószámos magánszemély és az egyéni vállalkozó természetes személy, amely üzletszerű gazdasági tevékenységet végez, így adatai személyes adatnak minősülhetnek. Személyes adatok jogi személyeknél, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél is megjelenhetnek.

 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Számlázási név és cím
 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • Adószám
 • Megrendeléskori IP cím

Az e-mail cím nem szükségszerűen tartalmaz személyes adatot. Az IP cím csak akkor minősül személyes adatnak, ha felhasználóhoz kötötten kezelik.

Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), szerződéses jogviszonyon, illetve jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont), jogos érdek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Az adatkezelés célja:

 

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja  Adatkezelés   jogalapja
adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve
 • kapcsolattartás
 • megbízás teljesítése
 • számla szabályszerű kiállítása

 jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó telefonszáma
 • kapcsolatfelvétel
 • egyeztetés a megbízás teljesítése érdekében

 

az érintett hozzájárulása

 

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó e-mail címe
 • egyeztetés a megbízás teljesítése érdekében
 • megbízás teljesítése
 • számla megküldése
jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése
adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • kapcsolatfelvétel
 • egyeztetés a megbízás teljesítése érdekében
az érintett hozzájárulása
adószám

 

 • számla szabályszerű kiállítása

jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése

megrendeléskori IP cím
 • technikai műveletek
jogos érdek

Az adatközlés hiányának esetleges jogkövetkezménye:

A szolgáltatás nyújtásának meghiúsulása.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett törlési kérelméig.

Kivételt képeznek a számviteli bizonylatok, amelyeket Adatkezelő legalább 8 évig köteles megőrizni (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés).

A szerződéses adatok a jogvesztő, illetve az elévülési határidő elteltével törölhetők. Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 éven belül évülnek el. (Ptk. 6:22 § (1) bekezdés)

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő és annak értékesítéssel foglalkozó munkatársai, együttműködő partnerei.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. (részletes tájékoztatás: II. rész / 5. pont)

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 7400 Kaposvár, Németh István fasor 29. címen,
 • e-mail útján az info [at] drfarkasnora.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36-70/6707222 számon

 

b.)  KAPCSOLATTARTÁS

Kezelt adatok köre:

 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • Kapcsolatfelvétel idején fennálló IP cím

Az e-mail cím nem szükségszerűen tartalmaz személyes adatot. Az IP cím csak akkor minősül személyes adatnak, ha felhasználóhoz kötötten kezelik.

Az érintettek köre: Adatközlővel kapcsolatba lépő és vele kapcsolatot tartó valamennyi érintett

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), jogos érdek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az adatkezelés célja:

 

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja  Adatkezelés   jogalapja
adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve
 • kapcsolatfelvétel
 • kapcsolattartás

 az érintett hozzájárulása

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó telefonszáma
 • kapcsolatfelvétel
 • kapcsolattartás

 

az érintett hozzájárulása

 

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó e-mail címe
 • kapcsolatfelvétel
 • kapcsolattartás
az érintett hozzájárulása

 

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

 • kapcsolatfelvétel
 • kapcsolattartás
az érintett hozzájárulása
kapcsolatfelvétel idején fennálló IP cím
 • technikai műveletek
jogos érdek

Az adatközlés hiányának esetleges jogkövetkezményeA kapcsolatfelvétel, illetve a kapcsolattartás meghiúsulása.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig.

A panaszbejelentések, a szavatossági igények intézésére eltérő szabályok vonatkoznak.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő és annak ügyfélkapcsolatokért felelős együttműködő partnerei, munkatársai.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. (részletes tájékoztatás: II. rész/ 5. pont)

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 7400 Kaposvár, Németh István fasor 29. címen,
 • e-mail útján az info [at] drfarkasnora.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36-70/6707222 számon

 

c.) PANASZBEJELENTÉSEK INTÉZÉSE

Kezelt adatok köre:

 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Számlázási név és cím
 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • Adószám
 • Megrendeléskori és a panaszbejelentés, minőségi  időpontjában fennálló IP cím

Az e-mail cím nem szükségszerűen tartalmaz személyes adatot. Az IP cím csak akkor minősül személyes adatnak, ha felhasználóhoz kötötten kezelik.

Az érintettek köre: Adatkezelővel postai úton, telefonon, e-mailben kapcsolatba lépő, panaszbejelentést tevő érintettek / megrendelők.

Az adatkezelés jogalapja: a jogos érdek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az adatkezelés célja:

 

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja  Adatkezelés   jogalapja
adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve
 • panaszbejelentés kezelése, intézése

 jogos érdek

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó telefonszáma
 • panaszbejelentés kezelése, intézése

 

jogos érdek

 

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó e-mail címe
 • panaszbejelentés kezelése, intézése
jogos érdek

 

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

 • panaszbejelentés kezelése, intézése
jogos érdek
kapcsolatfelvétel idején fennálló IP cím
 • technikai műveletek
jogos érdek

Az adatközlés hiányának esetleges jogkövetkezménye:

A panaszbejelentés intézésének nehezítettsége, lehetetlensége.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 1 évig.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő és annak panaszkezeléssel foglalkozó együttműködő partnerei, munkatársai.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. (részletes tájékoztatás: II. rész / 5. pont)

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 7400 Kaposvár, Németh István fasor 29. címen,
 • e-mail útján az info [at] drfarkasnora.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36-70/6707222 számon

d.) SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Kezelt adatok köre:

 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
  • Számlázási név és cím
 • Adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
 • Adószám
 • Megrendeléskori és a minőségi kifogás bejelentésének  időpontjában fennálló IP cím

Az e-mail cím nem szükségszerűen tartalmaz személyes adatot. Az IP cím csak akkor minősül személyes adatnak, ha felhasználóhoz kötötten kezelik.

Az érintettek köre: Adatkezelővel postai úton, telefonon, e-mailben kapcsolatba lépő, szavatossági igényt előterjesztő, hibás teljesítés miatt fellépő érintettek / megrendelők.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), szerződésen alapuló kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az adatkezelés célja:

Kezelt személyes adat

 

Adatkezelés célja  Adatkezelés   jogalapja
adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vezetékneve és keresztneve
 • szavatossági igény jogszerű intézése

 szerződésen alapuló kötelezettség teljesítése

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó telefonszáma
 • szavatossági igény jogszerű intézése

 

érintett hozzájárulása

 

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó e-mail címe
 • szavatossági igény jogszerű intézése
érintett hozzájárulása

 

adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

 • szavatossági igény jogszerű intézése
érintett hozzájárulása
kapcsolatfelvétel idején fennálló IP cím
 • technikai műveletek
jogos érdek

Az adatközlés hiányának esetleges jogkövetkezménye:

A szavatossági igény érvényesítésének nehezítettsége, meghiúsulása. 

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb a szavatossági igények elévülésésig.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő és annak minőségi kifogások intézésével foglalkozó együttműködő partnerei, munkatársai.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. (részletes tájékoztatás: II. rész / 5. pont)

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 7400 Kaposvár, Németh István fasor 29. címen,
 • e-mail útján az info [at] drfarkasnora.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36-70/6707222 számon

 

7. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, BIZTOSÍTÁSA AZ ADATKEZELŐNÉL

 

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi. Kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás)
 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az adatok védelme kiterjed különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférésre
 • megváltoztatásra
 • továbbításra
 • törlésre
 • nyilvánosságra hozatalra
 • véletlen sérülésre
 • véletlen megsemmisülésre
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá
 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

8. ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan
 • a kérelem túlzó.

Ebben az esetekben Adatkezelő jogosult:

 • a kérelmet megtagadni
 • a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus úton (e-mailben) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene).

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

9. KÁRTÉRÍTÉS

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

 

10. JOGORVOSLAT

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.

Az érintett megkeresheti panaszával az adatvédelmi hatóságot is, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Telefon: +36-1/3911400
 • E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu ()
 • Webhely: www.naih.hu

 

11. Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át ezen esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

III. ADATFELDOLGOZÓK, ADATKEZELŐK

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat vesz igénybe. Érintett személyes adatai más adatkezelők kezelésébe kerülhetnek.

A) ADATFELDOLGOZÓ

 

  1. TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS
   1. Adatfeldolgozó: Severgarden Kft., (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., postacím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Telefonszám: +36-1/4323133, e-mail cím: info [at] severgarden.hu, webhely: www.severgarden.hu)
   1. Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:

https://www.servergarden.hu/Adatkezelesi-tajekoztato/

   1. Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség.
   2. Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.

 

B) ADATKEZELŐK

 

 1. 1. POSTAI TEVÉKENYSÉG
 2.  
   1. Adatkezelő: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., postacím: Budapest 1540, telefonszám: +36 1 767 8200, e-mail cím: ugyfelszolgalat [at] posta.hu)
   1. Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

   1. Adatkezelő igénybe vételére a postai küldemények kiszállítása érdekében került sor.
   2. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg:
     1. Címzett neve
     2. Címzett címe
     3. Címzett telefonszáma
     4. Címzett e-mail címe
  1. FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL
   1. Adatkezelő: OTP Bank NyRt. (központi cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16., ügyfélszolgálat:  +36-1/20/30/70-3666666, fax: +36-1-4735955 elektronikus üzenetküldés: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat)
   2. Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

   1. Adatkezelő igénybe vételére azért kerül sor, mert átutalás esetén a fizetendő összeget a nála vezetett bankszámlaszámára utalva kell megfizetni.
   2. Adatkezelő az alábbi adatokat kapja meg:
    1. bankszámla tulajdonos neve
    2. bankszámlaszám
    3. számlavezető bank adatai

 

  1. E-MAILEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE
   1. Adatkezelő: Google Inc., Mountain View, California, USA
   1. Az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:

https://policies.google.com/privacy

   1. Az Adatkezelő a levelezéshez és abban szereplő adatokhoz való hozzáférés érdekében kerül igénybe vételre.

 

  1. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON (Facebook és Instagram) VALÓ MEGJELENÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
   1. Adatkezelő: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
   1. Az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el:

https://www.facebook.com/about/privacy/update

https://help.instagram.com/519522125107875

   1. Az Adatkezelő igénybe vételére az adatközlő nyilvános profiljához, - így a nyilvánosan megadott nevéhez és egyéb adataihoz - nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egyéb reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is közölhet.

 

IV. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

 

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ.

A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze.

A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól.

A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók.

 A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek.

A honlapok az alábbi fajtájú sütiket használhatják:

Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.

Állandó sütik, melyek az érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.

Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az érintettnél. (pl. Google Analitycs). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:

a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: Használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

  1. Funkcionális sütik: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik nem követik nyomon az érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket érintett megosztott.
  1. Célzott vagy reklám sütik: Ezek segítségével a honlap az érintett érdeklődési körének leginkább megfelelő információt tud nyújtani. Ehhez az érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

 

Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai és biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében, illetve analitikai okokból van szükség.

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.

Azon honlapoknak, - így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak - melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi, esetében releváns linkre:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/technologies?hl=hu

Facebook pixel vagy képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, továbbá az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel kapcsolatosan további információt itt találhat: 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

V. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Ebben az esetben az érintett a honlap módosításának hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárást), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés csak annak megadását követően kezdődhet meg.